Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties.

Noordland Makelaars spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Noordland Makelaars als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Noordland Makelaars niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Noordland Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Noordland Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Noordland Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Noordland Makelaars bevat de mogelijkheid om zowel door Noordland Makelaars uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Noordland Makelaars geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Noordland Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Noordland Makelaars-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Noordland Makelaars liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Noordland Makelaars. Noordland Makelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Noordland Makelaars geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Noordland Makelaars aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Noordland Makelaars vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Noordland Makelaars en Noordland Makelaars geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Noordland Makelaars. Tevens is Noordland Makelaars niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Noordland Makelaars die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Noordland Makelaars in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Noordland Makelaars en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Noordland Makelaars in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Noordland Makelaars. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Noordland Makelaars en/of haar leveranciers, behoudt Noordland Makelaars zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordland Makelaars, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.noordlandmakelaars.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Noordland Makelaars, waarbij de website binnen de kaders van Noordland Makelaars verschijnt) aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Noordland Makelaars zicht het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.